Türkiye Diyanet Vakfı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak, özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine göre gerekli önlemleri aldığımız hususunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.  VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Vakfımız, gerek bu internet sitesi / (doldurduğunuz bu form ile) gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde vakıf statüsünde kurulan, Dr. Mediha Eldem Sokak 72/B Kocatepe /ANKARA adresinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı’dır.

2.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan veriler veri sorumlusu sıfatıyla TDV tarafından, KVKK uyarınca, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, TDV tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • TDV Vakıf senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilen faaliyetler kapsamında bildiri, broşür, faaliyet tutanakları ile yine aynı amaçlar doğrultusunda yatırım, tanıtım ve diğer amaca yönelik yürütülen faaliyetler için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı işlemlerin yürütülmesi,
 • Bağışçılara bağış miktarına göre verilen teşekkür mektubu, şilt, plaket ve objelerin hazırlanması ve verilmesi,
 • Dergi, broşür ve benzeri yayınların hazırlanması ve dağıtılması,
 • TDV tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Medyadan istifade edilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi,
 • Yurt içinde veya uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunulmasına yönelik iş ve işlemler,
 • TDV’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin belirlenen yasal çerçevede planlanması ve icra edilmesi,

Aksi kişi tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece, kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, kendisine, TDV tarafından her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılması hususlarındaki mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.

3.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, verilen alınma amaçlarına mesnet faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, TDV ’ye ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak, derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir, veriler bilgilerin doğruluğunun teyidi ve yapılacak işlemlerde mükerrerlik yapılmasının önüne geçilmesi gibi amaçlarla, TDV ve işletme/iştiraklerinin iş ve işlemlerinin tanıtım ve bilgilendirmesi amacıyla iş ortaklarımızla, diğer STK’lar ile, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları, Yabancı Büyükelçilikler ve kanunen yetkili özel kurumlarla paylaşılabilecektir. (Aktarılabilmektedir.)

TDV, Kredi Kartı, Bankamatik Kartı gibi bağışa konu olan kişisel verilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. Bağış ödemelerinin güvenliğini SSL tabanlı 128-bit şifreleme ile sağlanmaktadır.

4.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla mevzuata ve TDV politikalarına uygun olacak şekilde sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir, işlenebilir.

Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.

5.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi KVKK gereğince, yazılı olarak TDV ’ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede TDV ‘ye KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurular için, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Forumu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, Vakfımız Genel Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Dr. Mediha Eldem Sokak 72/B Kocatepe /ANKARA” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde:

Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Vakfımız kayıtlı kep adresi olan tdv@hs03.kep.tr adresine gönderebilirsiniz. Vakfımız ilettiğiniz taleplerinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.