ÖDÜL HAKINDA

İYİLİK MEDENİYETİ

İyilik şahsiyetli ve karakterli insanların elinde yükselmiş ve bir temsile kavuşmuştur.
İyilik yüksek karakterli şahsiyetler tarafından temsil edildiği müddetçe İnsanlıkta medeniyet, ahlâkta medeniyet, ilimde medeniyet, içtimai ve iktisadi hayatta medeniyet, mimaride, edebiyatta müstesna bir medeniyet meydana gelmiştir.
İslam Medeniyeti insanlığa asla mazi olmayacak çok özel hatıralar armağan etmiştir. Bu hatıralar mahzun gönüllere huzur, hasta ve yorgun kalplere teselli bahşetmiştir.

ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

İyilik için yaşamayı, varoluş sebebi olarak görüyor ve dünyayı iyiliğin değiştireceğine inanıyoruz.
İyiliğin paylaştıkça çoğalacağı, bir iyiliği duyurmanın, anlatmanın, aktarmanın birçok insanı iyilik yapmaya teşvik edeceği düşüncesinden hareketle ülkemizde ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Uluslararası İyilik Ödülleri Programı ihdas edilmiş ve her 13 Mart tarihinde ödül programı düzenlenmesini kararlaştırdık.

DÜNYAYI İYİLİK DEĞİŞTİRECEK

Her yıl verilen Uluslararası İyilik Ödülleri’nin, tüm dünyada merakla beklenen, kendini iyiliğe adamış kişi ve kurumların itibar ödülü niteliğinde olmasını hedefliyoruz.

AMACIMIZ

 • İslam vakıf medeniyetinin bugünün imkân ve dinamiklerine duyarlı bir anlayışla yeniden ihya ve inşası için farkındalık oluşturmak,
 • İnsanlar, toplumlar ve ülkeler arasında bir iyilik zincirinin oluşmasına vesile olmak,
 • Türkiye’nin ve dünyanın ücra köşelerinde adını ve hikâyesini hiç duymadığımız iyilikleri kamuoyu ile paylaşarak iyiliği yaymak ve rol model oluşturmak,
 • Gelecek nesillerin barış içinde ve güvenli bir şekilde yaşaması için şimdiden önlem alarak iyiliğin yayılmasına katkı sağlamak,
 • İnsanları herkes tarafından yapılabilir iyiliklerden haberdar ederek iyiliğe yöneltmek,
 • Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyetlerini ve markasını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve vakfın “iyilik” kavramı ile özdeşleşmesini sağlamak.

PROJENİN BEKLENEN ÇIKTILARI

 • Türkiye’nin yapmış olduğu insani yardım faaliyetlerinin iyilik medeniyetinin bir gereği olduğunu ortaya koyarak, ulusal ve uluslararası arenada gündem oluşturulması,
 • Güzel ahlaklı, af ve merhametin asaletiyle yüksek bir irade ile hareket eden insanların görünür kılınması,
 • İnsanların kusurlarını görmekten ziyade kötülüğe bile iyilikle karşılık veren bir fazilet medeniyetine sahip olduğumuza dikkat çekmek,
 • Sahip olduğumuz ilim, fen ve benzeri imkânları dünyayı îmar ederek, insanlığın faydası için kullanılması gerektiğine dikkat çekmek,
 • Paylaşmanın azaldığı dünyada, insanlığın derdiyle dertlenip ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılamak, fedâkârlık ve ferâgat göstererek ve elindeki nimetleri, sevinçleri ve hüzünleri ihtiyacı olanlarla paylaşmanın faziletine dikkat çekmek,
 • Gönülleri fethedecek, gönülden, kapsayıcı bir üslubun kullanılmasını sağlamak,
 • İslam’ın kadını yalnız biyolojik bir varlık olarak görmediğini; kadını engin bir sevgiye, derin bir saygıya ve ömürlük bir teşekküre lâyık gördüğünü, sâliha bir kadının, aslında toplumun gerçek mimarı olduğunun anlaşılmasını sağlamak,
 • Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların çevreyi, tabiatı ve mahlûkatı koruması gerektiğine vurgu yapmak,
 • Savaşların, doğal afet ve yoksulluğun nice mazlumları ortaya çıkardığını ve sahip olduklarımızı paylaşmanın ne büyük bir şeref olduğunun altını çizmek,
 • Bugün, sefaletin girdabında kıvranan yetim, yoksul ve biçarelere yeniden kurtuluş imkânı sağlamanın bir vicdan borcu olduğunu, beşeriyetin asıl ihtiyâcının, kendisi için arzu ettiğini muzdaripler için de arzu etme olduğunu ortaya koyarak, Merhametin, elimizde olanı, bizden daha mahrum olana ikram etmek olduğuna dikkat çekmek,
 • Uluslararası ve yerel STK’lar üzerinden konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak kamuyu bilgilendirmek ve toplumu iyiliğe yönlendiren çalışmalar ortaya koymak.

İYİLİK NEDİR ?

HASENE (الحسنة)
İyi hal ve hareketlerle hoşa giden, ulaşılmak istenen nimet ve imkânları ifade eden bir terim.Sözlükte “güzel olmak” anlamına gelen hüsn kökünden türemiş bir sıfat olan hasen kelimesinin müennes şeklidir; hem isim hem de sıfat olarak kullanılır. İsim olarak “iyilik, iyi hal, iyi nesne” anlamındadır (Kāmus Tercümesi, IV, 590). Fahreddin er-Râzî, dilcilerin haseneyi “tabiat ve aklın güzel bulduğu şey” diye tanımladıklarını belirtir (Mefâtîĥu’l-ġayb, XIV, 184). Râgıb el-İsfahânî insanın ruhu, bedeni ve halleriyle ilgili olarak elde ettiği, kendini mutlu kılan nimet türünden her şeye hasene dendiğini, karşıtının seyyie olduğunu, bu kavramların her türlü iyilik ve güzelliği, kötülük ve çirkinliği ifade eden müşterek lafızlar durumunda bulunduğunu belirtmiş (el-Müfredât, “ĥsn” md.), bu lafızlarla ifade edilen iyilik ve kötülükleri ya akıl ile dinin veya insanın doğuştan sahip olduğu zevkiselimin belirleyeceğini söylemiştir (a.g.e., “svǿe” md.). Hasene kelimesi hem iyi fiilleri veya özel bir fiilin iyilik niteliğini hem de amaçlanan, özlenen iyi durum ve tutumları ifade etmek üzere kulanılır; bu kullanımıyla hayır ve mâruf kavramlarının, aynı şekilde seyyie de şer ve münker kavramlarının eş anlamlısı kabul edilebilir. Ancak hayır daha çok fiilin veya amacın doğrudan iyilik yahut yararlılık vasfını, mâruf da bunların beğenilen ve genel kabul gören yönünü öne çıkarırken hasene bir fiil veya gayenin hoşa giden, tatmin eden, gözü ve gönlü okşayan, hayranlık uyandıran yönünü ifade eder; böylece ahlâk alanında kullanıldığında ahlâkın estetikle ilgisini çağrıştırır.Hasene kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi sekiz âyette tekil, üç âyette de çoğul (hasenât) şekliyle geçmektedir. Gerek bu âyetlerde gerekse hadislerde ve diğer İslâmî literatürde hasenenin üç farklı anlam ve kapsamda kullanıldığı görülür.a) Mutlak olarak iyi ve güzel fiil, davranış veya hal. Bir âyete göre, yapılan iş eğer iyilik ise (hasene) Allah onun ecrini kat kat verir; ayrıca kendinden de büyük mükâfat bağışlar (en-Nisâ 4/40). Aynı şekilde Allah’ın huzuruna bir iyilikle gelen kimse bunun karşılığını on misliyle bulacaktır (el-En‘âm 6/160). Bu âyetlerde hasene, özel davranış biçimi belirtilmeksizin mutlak olarak her türlü iyilik ve güzelliği kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Her ne kadar bazı âlimler ikinci âyette geçen haseneyi “kelime-i tevhid”, aynı âyetteki seyyieyi de “küfür ve şirk” olarak yorumlamışlarsa da âyetin umumi lafzını tahsis etmek için herhangi bir sebep yoktur (Fahreddin er-Râzî, XIV, 8). Nitekim Taberî’nin bu âyet münasebetiyle kaydettiği bir rivayete göre ashaptan Ebû Zerr’in, “Yâ Resûlallah! Lâ ilâhe illallah sözü hasenattan mıdır?” sorusuna Hz. Peygamber’in, “Evet, hem de en üstünü” şeklinde cevap vermesi, hasenenin kelime-i tevhidi de içine alan müşterek bir lafız olduğunu göstermektedir (CâmiǾu’l-beyân, VIII, 81). Hûd sûresinde (11/114) vakit namazlarına dair bir emirden sonra, herhangi bir belirleme olmaksızın iyiliklerin (hasenat) kötülükleri (seyyiat) gidereceği, yani kötülüklerden doğan günahların silinmesine vesile olacağı bildirilmiştir. Benzer açıklamalara hadislerde de rastlanır (bk. Wensinck, el-MuǾcem, “ĥsn” md.). Bu hadislerden birinde ateşin odunu yakıp kül etmesi gibi hasedin de iyilikleri yok edeceği belirtilir (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 44; İbn Mâce, “Zühd”, 22). Ra‘d sûresinde (13/20-22) sözünde durmak, anlaşmayı bozmamak, Allahkul ilişkisi, beşerî münasebetler, akrabalık bağları gibi Allah’ın yaşatılmasını emrettiği ilişkileri sürdürmek, Allah korkusu ve hesap kaygısı taşımak, sabretmek, namaz kılmak, infak ve ikramda bulunmak, ayrıca yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek, âhiret hayatını ve cenneti kazanmanın şartları olarak gösterilmiştir. Şevkânî buradaki ifadenin, kişinin bir başkası veya bizzat kendisi tarafından kendi aleyhine yapılan her kötü işe iyi bir işle, şerre hayırla, münkere mârufla, haksızlığa af ile, günaha tövbe ile karşılık verilmesi gibi bütün iyilik ve kötülük çeşitlerini kapsayacak şekilde yorumlanmasında bir sakınca bulunmadığını söyler (Fetĥu’l-ķadîr, III, 78). Kur’an yine herhangi bir belirleme yapmaksızın, “İyilikle kötülük bir olmaz” der ve ardından kötülüğe iyilikle karşılık verilmesini öğütler; ayrıca bunun ahlâkî gerekçesini de şu şekilde açıklar: “O zaman göreceksin ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sıcak bir dost gibi olacaktır” (Fussılet 41/34). Böylece iyiliğin, bir dostluk ve barış şartı olması bakımından üstünlüğü özellikle vurgulanmaktadır. “İyiliğiyle sevinen, kötülüğü sebebiyle üzülen insan gerçek mümindir” (Müsned, I, 18, 26; III, 414; Tirmizî, “Fiten”, 7) meâlindeki hadiste de hasene ve seyyie kavramları en geniş muhtevaları ile kullanılmış olup bu hadis İslâm’da ahlâk-iman ilişkisini göstermesi bakımından ayrıca ilgi çekicidir. İyilik ve güzelliklerin kötülük ve çirkinlikleri yok edeceği yolundaki açıklamalardan (Hûd 11/114; Müsned, IV, 145; Müslim, “Müsâfirîn”, 56), iyiliğin günahların silinmesine vesile olması yanında, kötülüğün iyilikle karşılanması suretiyle sosyal barış ve huzura ortam hazırlayacağı anlamını çıkarmak da mümkündür. Kur’an’da, Hz. Peygamber’in davet çalışmaları sırasında yakınlarından “akrabalık sevgisi” dışında bir şey beklememesini emreden ifadenin ardından, “Kim bir iyilik yaparsa onun karşılığını fazlasıyla veririz” (eş-Şûrâ 42/23) şeklindeki açıklamada da hasene kelimesinin, mutlak anlamda kulanılması yanında akrabalar arası dayanışmaya da işaret ettiği sezilmektedir.

b) Hasene ve seyyienin belli bir tutum, davranış veya durumu nitelediği de görülür. Kur’an’da iyi ve meşrû bir iş için yapılan aracılık “güzel şefaat” (şefâaten hasene), kötü ve gayri meşrû iş için yapılan aracılıksa “çirkin şefaat” (şefâaten seyyie) olarak nitelendirilmiş, her iki halde de aracılık eden kimsenin, kendi katkısıyla gerçekleşen iyiliğin sevabına veya kötülüğün vebaline iştirak edeceği bildirilmiştir (en-Nisâ 4/85). Hasene ve seyyienin benzer kullanımı İslâm dininin içtimaî, siyasî ve ahlâkî düzeni açısından yol gösterici değer taşıyan bir hadiste de görülür. Her iki kelimenin de “âdet, yol, çığır” anlamına gelen “sünnet”i nitelediği bu hadiste, İslâm’da güzel bir çığır başlatan kimsenin o yoldan gidenlerin sevabınca sevap kazanacağı, kötü bir çığır açan kimsenin de aynı ölçüde günahkâr olacağı belirtilmiştir (Müslim, “Zekât”, 69; “Ǿİlim”, 15; İbn Mâce, “Muķaddime”, 14; Nesâî, “Zekât”, 64). Resûl-i Ekrem’e başlıca üç davet metodundan biri olarak tavsiye edilen ikna edici öğüt “güzel mev‘iza” şeklinde (en-Nahl 16/125); inançları, tutum ve davranışlarıyla müslümanlarca örnek alınması gereken Hz. Muhammed, Hz. İbrâhim ve onun yolundan gidenler de “güzel örnek” olarak (el-Ahzâb 33/21; el-Mümtehine 60/4, 6) nitelendirilmiştir.

c) Hasene kavramının üçüncü kullanılışı genellikle nimet, mükâfat, refah, iyi ve mutlu sonuç gibi insanın bedenî ve ruhî talepleriyle uyuşan, dolayısıyla da istenen ve özlenen amaçları ifade eder. Çeşitli âyet ve hadislerde hasene kelimesi, yer aldığı metnin konusuna göre bu çerçevede değişik nimetleri çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır.

Bakara sûresinin 201. âyetinin, “Ey rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver” meâlindeki kısmında geçen “dünyada hasene” sağlık, âfiyet, başarı, refah, iman ve ilim gibi meziyet ve fırsatlar, “âhirette hasene” de cennet şeklinde yorumlanmıştır (Taberî, II, 174-175). Fahreddin er-Râzî, dünyada hasenenin geniş kapsamı içinde hayırlı evlâdı ve temiz eşi zikreder. Aynı müfessir, döneminin gelişmiş kültürünün etkisiyle kesintisiz lezzet, tâzim, Allah’ı zikredip O’nunla ünsiyet kurma, Allah sevgisi ve rü’yetullahı da âhirette hasenenin şümulüne katar (Mefâtîĥu’l-ġayb, V, 188-189). Âl-i İmrân (3/120) ve Nisâ (4/78, 79) sûrelerindeki hasene, özellikle zafer sevincini ve müslümanların sayısının artmasından duyulan mutluluğu ifade eder. Son iki âyetteki hasene bolluk, nimet, âfiyet, esenlik, zafer veya özel olarak Bedir zaferi; seyyie de darlık, meşakkat, ezâ, hoşnutsuzluk, hezimet veya Uhud yenilgisi şeklinde de yorumlanmıştır (Taberî, V, 110-112). “Sonra biz kötülüğü kaldırıp yerine iyilik getirdik” (el-A‘râf 7/95) meâlindeki âyette geçen hasene, isyan ve inkârda direnen eski milletlere bir fırsat olmak üzere verilen “bolluk, zenginlik ve sağlık”; seyyie de “yoksulluk, kıtlık ve hastalık” anlamında kullanılmıştır (Taberî, IX, 5-6; Fahreddin er-Râzî, XIV, 154; Kurtubî, VII, 252).

Bazı âyet ve hadislerde kötülüğün karşılığının aynıyla bir kötülük olduğu (eş-Şûrâ 42/40), iyiliğin karşılığının ise kat kat fazlasıyla verileceği bildirilmiştir. Bu fazlalık bir âyette on misli olarak belirtilir (el-En‘âm 6/160). Başka âyetlerde herhangi bir miktar bildirilmeden hasenenin kat kat fazlasıyla (en-Nisâ 4/40), daha iyisiyle (en-Neml 27/89), daha güzeliyle (eş-Şûrâ 42/23) mükâfatlandırılacağı ifade edilir. Kaynaklarda bir hasenenin en düşük karşılığının on misli olacağı, ikinci âyetler grubunun bundan daha büyük miktarları gösterdiği belirtilmiştir. Ebû Hüreyre’den bu fazlalığı binlerle ifade eden rivayetler nakledilmiştir (Fahreddin er-Râzî, X, 104; Kurtubî, V, 196-197). Kurtubî, En‘âm sûresinin 160. âyetini açıklarken Ebû Saîd el-Hudrî’den, cennet ehlinin niyazları sonucu, kalbinde zerre kadar bir hayır (iman) bulunan kimsenin bile cehennemden kurtarılacağına dair bir rivayet nakleder. Aynı müfessirin kaydettiğine göre ashaptan İbn Abbas ve İbn Mes‘ûd söz konusu âyetin, güneşin üzerine doğduğu bütün şeylerin en hayırlılarından olduğunu belirtmişlerdir. Bu ifadeden, ashabın söz konusu âyeti uhrevî kurtuluş için büyük bir ümit işareti olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Ancak diğer bazı benzerleri yanında bilhassa, “Kim -Allah’ın huzuruna- iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir… Kötülükle gelenlerse yüzükoyun ateşe atılırlar. Sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz” (en-Neml 27/89-90) meâlindeki âyetle Kasas sûresinin aynı mahiyetteki 84. âyetine bakarak yukarıdaki yaklaşımların aşırı iyimser olduğunu düşünmek mümkündür. Hadis şârihlerinin ayrıntılı olarak incelediği (meselâ bk. Nevevî, II, 148-152; İbn Hacer, XXIV, 115-123) bazı hadislere göre istenip de yapılmayan seyyie yazılmayacak, yapılan da bir tek seyyie olarak kaydedilecek; buna karşılık istenip de yapılmayan hasene bir hasene olarak, yapılan ise on mislinden 700 misline kadar katlanmış olarak yazılacaktır (Müsned, I, 227; III, 149; Buhârî, “Riķāķ”, 31, “Tevĥîd”, 35; Müslim, “Îmân”, 203-209; Tirmizî, “Tefsîr”, 6/10). Bu hadislerin birinde “700 misli” ifadesinden sonra “daha çok katlanarak” ifadesi de yer alır (Buhârî, “Riķāķ”, 31; Müslim, “Îmân”, 208). Hadis âlimlerinin çoğu buna dayanarak 700 sayısının sınırlayıcı olmadığını belirtir. İbn Hacer’in bir görüşüne göre hasene bir fiil ve davranış olarak on misliyle ödüllendirilir; ancak bu davranışın arkasındaki iyi niyet, ihlâs, azim ve kararlılık, gönül huzuru gibi duygu ve düşüncelere, ayrıca yapılan işin hayır ve menfaatinin şümulüne vb. niteliklerine göre hasenenin ecri daha yüksek olabilir (Fetĥu’l-bârî, XXIV, 118). Bazı âlimler, ilgili hadislerin lafzına dayanarak niyet edilmekle birlikte işlenmeyen hiçbir seyyie için günah yazılmayacağını ileri sürmüşlerse de Kādî İyâz, Gazzâlî, İbnü’l-Cevzî gibi tanınmış simaların dahil olduğu çoğunluğa göre beden gibi kalbin de amelleri vardır; gerek hasene gerek seyyie yönündeki niyet ve karar kalbin amellerindendir. Kur’an’da da işaret edildiği gibi insan (bk. el-Bakara 2/225; en-Nûr 24/19; el-Hucurât 49/12), hangi türden olursa olsun kesin biçimde niyet edip karar verdiği seyyieden sorumludur; affedilecek olanı, böyle bir kesinlik düzeyine ulaşmamış bulunan eğilimdir. Bunun icra edilmesi ise ikinci bir kötülüktür. Eğer böyle bir niyetten Allah korkusu, âhiret kaygısı gibi bir sebeple vazgeçilirse bundan kazanılan sevapla kötü niyetin günahı telâfi edilmiş olur. İlgili hadislerin birinde böyle bir vazgeçiş için “kâmil bir hasene” yazılacağı belirtilmiştir (Buhârî, “Riķāķ”, 31; Müslim, “Îmân”, 207).

cilt: 16; sayfa: 377
[HASENE – Mustafa Çağrıcı]

YAŞANMIŞ İYİLİK HİKÂYELERİ

 • Yaşadığı toplumda ve Dünyada çığır açan,
 • Bireyleri harekete geçiren, çevresine ilham veren,
 • Farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren,
 • Yaradan’ın hatırına tüm yaratılmışları koruyan ve kuşatan iyiliklerin konu olduğu yaşanmış hikâyeleri bu programla ödüllendirilmektedir.

İYİLİK HİKÂYELERİ TALEP EDİLEN KURUM VE KURULUŞLAR

 • Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe teşkilatları
 • Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı temsilcilikleri
 • Vakfımızın 135 ülkede ilişkide bulunduğu 2000 bine yakın kurum kuruluş ve STK,
 • İnternet ve medya taramaları,
 • İyiliklere şahit olan kişiler

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Eğitim, bilim, İnsani yardım, sağlık, çevre alanında;

 • Yaşanmış ve güncel bir hikâye olması,
 • Özgün ve orijinal bir hikâye olması,
 • Sürekliliğinin olması,
 • Bulunduğu çevreye ve Dünya için umut olması,
 • Sonuç bakımından insana ve çevreye katkı sağlaması.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI VE JÜRİ

Yaşanmış iyilik hikâyelerinin değerlendirilmesi için dört ayrı komisyon oluşturuluyor.
İyilik ödülüne layık görülme süreci;

 • Hikaye araştırılması ve toplanması,
 • Hikayelerin ön elemeden geçirilmesi,
 • Elenen hikayelerden dikkate değer olanlarının belirlenmesi,
 • Belirlenen hikayelerin sunulması ve Jüri değerlendirmesi.

İYİLİK ÖDÜLLERİ

7. ULUSLARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

6. ULUSLARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

5. ULUSLARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

4. ULUSLARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

3. ULUSLARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

2. ULUSLARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

1. ULUSLARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

TANITIM FİLMİ

KİTAPLAR

İnsanı İyilik Yaşatır

Dünyayı Değiştiren İyilik Hikayeleri

Kindness Stories That Changed The World

FOTOĞRAF GALERİSİ

Yedinci Uluslararası İyilik Ödülleri

« arasında 2 »

Altıncı Uluslararası İyilik Ödülleri

« arasında 2 »

Beşinci Uluslararası İyilik Ödülleri

Dördüncü Uluslararası İyilik Ödülleri

Üçüncü Uluslararası İyilik Ödülleri

İkinci Uluslararası İyilik Ödülleri

Birinci Uluslararası İyilik Ödülleri