BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü, bilgisayar hizmetlerinin, kanun, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, talimat, Vakıf Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini, bilgi işlem merkezi arşivinin uygun şekilde tasnif ve düzenlenmesini, genel merkezde bulunan aletlerin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.

EĞİTİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, Vakfın yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür hizmetlerini yürütür. Uluslararası öğrenci programları kapsamında ülkemizde eğitim imkanı verilen, Kuran kursu, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencilerin her türlü masrafları ile yurt içinde yerli öğrencilere sağlanan burs desteğini organize eder.

Vakfın yurtdışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlarla imzalanan protokoller gereği yurt içinde desteklediği eğitim kurumlarına verilen destekleri takip eder. Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini destekleme faaliyetleri kapsamında; Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Diyanet işleri Başkanlığınca yurt dışından getirilen kursiyerlere verilen hizmetlerin takibini yapar.

Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından Vakıf yayınlarına yönelik talepleri değerlendirir, burs verilen öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda gelişmeleri için şölenler, sempozyumlar ve kültürel geziler gibi etkinlikleri düzenler. https://www.tdv.org/egitim

EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Emlak Müdürlüğü, Vakıf adına yapılan her türlü gayrimenkul bağışının kabul işlemlerini gerçekleştirir.

Vakfa ait her türlü gayrimenkulün satın alınması, satılması, bağış olarak alınması, bunlarla ilgili tapu tescili, cins tashihi, kamulaştırma, ifraz, tevhid, vb. işlemlerinin yapılması ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Genel Müdürlük tasarrufundaki gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve kiraya verilmesi, gayrimenkullerle ilgili her türlü vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. hususlarda gereken her türlü iş ve işlemleri yürütür.

 1. Resmi Gazete Fotokopisi.pdf
 2. Harçlar Kanunu Madde: 59.pdf
 3. Vakfın Sicil Numarası.pdf
 4. Vakfın Vergi Numarası.pdf
 5. Vergi Muafiyeti Devam Eden Vakıfların Listesi
 6. Gayrimenkul Bağış Form Dilekçesi .pdf
 7. Kadastro Tespit Tutanağı Belgesi Örneği .pdf
 8. İmar Adası Dağıtım Cetveli Belgesi (Tescile Esas Dağıtım Cetveli) Örneği .pdf
 9. Krokili Beyanname (Tescil Bildirimi Beyannamesi) Örneği .pdf
 10. İnceleme Raporu Örneği.pdf
 11. Kıymet Takdir Raporu Hazırlamaya Yetkili Kuruluşlar
 12. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kıymet Takdir Raporuna İlişkin Bildirisi .pdf
 13. Emlak Vergisi Oranları.pdf
 14. Kira Kontratı Örnekleri
  1. Lojman Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
  2. İşyeri Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
  3. Mesken Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
  4. Arsa Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
 15. Kiradaki Gayrimenkullerin Bildirim Formları
  1. Kiradaki Gayrimenkuller Bildirim Formu Örneği .pdf
  2. Kira Tahsilatları Tablosu Örneği .pdf
 16. Tahliye Taahhütnamesi Örneği .doc
 17. Banka Teminat Mektubu Örneği .pdf
 18. Kiralama İhalesi Şartnamesi Örneği .pdf
 19. Gayrimenkul Satışı Konusunda Örnek Belgeler
  1. Gayrimenkul Satış İhalesi Şartname Örneği .docx
  2. Teklif Mektubu Örneği .doc
  3. İstenen Belgeler Çizelgesi Örneği .doc
  4. İhale Tutanağı Örneği .doc

HAC VE UMRE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hac ve umre işlerine ait yurt içinde ve yurt dışındaki gelir ve giderlerin muhasebe işlemlerini, Vakıf muhasebesince uygulanan usuller ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür.

HAYRİ VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vakıf tarafından organize edilen ayni ve nakdi yardımlar, sosyal hizmetler, Ramazan faaliyetleri, Kurban organizasyonları ve kampanyalar olmak üzere her türlü sosyal yardım ve hayır faaliyetlerinin yapılmasını sağlar.

Vakfın yurtiçi ve yurtdışı hayri hizmetleri çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının bu kapsamdaki hizmetlerini destekler, cami, Kur’an kursu, müftülük hizmet binaları ile resmi din eğitimi yapan binaların inşaat ve onarımları için yapılan yardımları organize eder.

Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşları tespit eder, bu kişilere dağıtılacak ayni ve nakdi yardımlar, Ramazan ayında yapılan Alışveriş Yardım Kartı ve Gıda Yardım Paketlerinin dağıtımını yapar.

İftar sofraları, vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonu, adak kurban kesimleri, deprem, sel, yangın, açlık gibi afetler ile Vakfın tüm hayrî faaliyetlerini gerçekleştirir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği, Vakfın hukuki süreçlerini takip eder ve hukuki süreçlerde Vakfı temsil eder. Vakfın birim ve şubelerine gerekli durumlarda hukuki danışmanlık yapar ve bu çerçevede görüş bildirir.

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, iş analizleri yaparak ihtiyaç duyulan insan gücünün sayısını, niteliğini belirler ve geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar.

İşe yeni alınan personelin uyum süreçlerini hızlandırmak için oryantasyon programları düzenler.

Eğitim ihtiyaç analizleri yaparak çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini arttırıcı eğitim programları düzenler. Çalışanların motivasyon ve verimliliğinin artırılması için gerekli önlemleri ve etkinlikleri belirler.

İş verimliliğinin ve çalışan memnuniyetinin daha yüksek olması için Performans Yönetimi, Kariyer Planlaması ve Norm Kadro Çalışmalarını planlar. Çalışanların işe başlama, emeklilik, ücret, izin vb. özlük işlemlerini yürütür.

İNŞAAT VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü; Mütevelli Heyeti’nin ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Komisyonu Kararlarına istinaden, dini, sosyal, eğitim ve sağlık konularında genel müdürlüğe tevdi edilen, yurt içinde ve yurt dışında yapılması öngörülen cami, şadırvan, imam evi, okul, yurt binaları, kültür merkezleri, lojman binası inşaatları ile mevcut her türlü binaların bakım, onarım ve restorasyonlarının yapımını gerçekleştirir.

Her türlü gayrimenkulümüzün satın alınması, kiraya verilmesi, satılması, bunlara ilgili cins tashihi, kamulaştırma, ifraz, tevhid, vb. işlerin yürütülmesi, ayrıca gayrimenkullerin kamu kurum ve kuruluşlarında takip edilmesini sağlar.

Ayrıca gayrimenkul bağışlarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi, ihtiyaç duyan ilgililere verilmek üzere tip cami projeleri hazırlamak gibi hususlarda gereken her türlü iş ve işlemleri yürütür.

KAYNAK ÜRETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak Üretimi Müdürlüğü, Yurtdışı müşavirlik ve ataşelikler, yurtiçinde şubelerimiz ile hayırsever halkımızın yapmış olduğu ayni, nakdi yardım ve bağışların kabulünü gerçekleştirir.Kampanyalar, sponsorluklar, faaliyet gelirleri, işletme ve iştirakleri ile diğer kurumlardan elde edilen gelirlerin işlemlerini yürütür. 

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal İletişim Müdürlüğü bir bütün olarak Vakfın kurumsal kimliği ve iletişim stratejilerini belirler ve yönetir.Vakfın mesaj ve faaliyetlerinin belirlenen amaçlar çerçevesinde kamuoyuna aksettirilmesine yönelik çalışmaların tamamı Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

MALİ İŞLER VE BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Birimin ana fonksiyonu, Vakfın organizasyonel yapısı içerisinde Vakıf kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesidir. Bu kapsamda Mali İşler Müdürlüğü’nün temel işlevi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın finansal kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali mevzuatın öngördüğü her türlü defter, belge ve raporu ilgili mevzuat doğrultusunda kayıt, tanzim ve yetkili kurumlara takdim etmek, bu alandaki bilgileri ulaşılabilir tutmak, ilgili resmi kurumların ve Mütevelli Heyetinin talep edeceği mali tablo ve raporları hazırlamak ve usulüne uygun şekilde sunmaktır.

Birimlerimize Ait Belgeler

 1. Beyannamelerin Elden Verilmesi ile ilgili Birim Üst Yazısı
  1. Birim Üst Yazısı .doc
  2. Birim Üst Yazısı .pdf
 2. Beyannamelerin Elden Verilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığının Yazısı
  1. Maliye Bakanlığının Yazısı .doc
  2. Maliye Bakanlığının Yazısı .pdf

MÜTEVELLİ HEYET SEKRETERLİĞİ

Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu toplantılarının gündemini ilgililerine tebliğ eder.  Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu toplantıları teşrifat çalışmalarını yapar. Toplantı raporlarını tanzim eder, ilgililerine ulaştırır, Vakfın diğer birimlerinin Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu ile iletişimini koordine eder.

Vakfa bağlı kuruluşlar ile işletme ve iştiraklerin Mütevelli Heyeti ve Genel Müdürlük birimleri ile iletişim ve koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararlarını karar defterine yazmak ve ilgili birime tebliğ etmek/bildirme işlerini yürütür.  Mütevelli Heyet’in İç Talimatlarda değişiklik yapan kararlarının İç Talimatlarla bütünlüğü ve güncellenmesinin sağlanması için İç Denetim Birimine bilgi vermek, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararları ve karar defterlerinin tasdik, tanzim ve muhafazasına ilişkin işlemleri yürütür.

 Mütevelli Heyetinin işleyişi ve diğer kurumlarda temsili ile ilgili her türlü resmi işlemlerin takibini yapar ve gerekli işlemleri yürütme faaliyetlerini yerine getirir.

STRATEJİ VE ARGE MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Diyanet Vakfı’na gelen tüm işbirliği ve proje talepleri ile Vakıf Genel Müdürlüğü bünyesinde üretilen projelerin değerlendirme süreçlerini ve koordinasyonunu yürütür. Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla temaslar kurarak işbirliği alanlarını tespit edip protokoller hazırlar. Özellikle de Vakfın stratejik planı ve amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarına yönelik araştırma ve proje geliştirme çalışmaları yapar.

ŞUBE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Hizmetleri Müdürlüğü’nün temel fonksiyonu Genel Müdürlük ve Şubeler arasındaki etkileşimin düzenlenerek daha verimli hale getirilmesidir.

Şube Hizmetleri Müdürlüğü, şubeler ve Genel Müdürlük arasında bilgi, talep ve emir muhaberatının yanında şubelerin yürüttüğü faaliyetlerin süreç takibini yaparak bu faaliyetlere yönelik ilgili birimlere raporlama yapar.  Şube Hizmetleri Müdürlüğü şubeler üzerinde idari tasarruf yetkisine sahip değildir. Şubelerin faaliyetlerine yönelik Vakıf Genel Müdürlük operasyon ve destek birimleri ile iletişim ve etkileşim de Şube Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilir.

YÖNETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Diyanet Vakfı için ihtiyaç duyulan ve temin edilmesi uygun görülen her türlü hizmet ile araç, gereç, malzeme ve demirbaş eşyanın, mevzuatımıza uygun olarak alınmasını ve amaçları doğrultusunda değerlendirilmesini, bunlardan demirbaş niteliğinde olanların kayıt ve takiplerinin yapılmasını sağlar.

Yemekhane hizmetleri, ulaşım ve teknisyen hizmetleri, hizmetli, bekçi ve benzeri personelin daha verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, vakfın arşiv ve dokümantasyon işlerinin ilgili talimata göre yürütür.

Fotokopi, teksir, e-posta, santral ve merkez binaların müracaat ve danışma hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamanın yanı sıra, genel evrak işlerini takip etmek, temizlik, güvenlik ve ısıtma işlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek, kültür ve eğitim hizmetlerinde değerlendirilmek amacıyla çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslara hibe edilecek vakfımıza ait basılı, sesli ve görüntülü yayınların temin edilerek gelen talepler doğrultusunda dağıtımlarının yapılmasını gerçekleştirir.

Diyanet İşleri Başkanlığımızca Hac ve Umre hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyularak talep edilen her türlü demirbaş, kırtasiye, basılı malzeme ve benzeri eşya ile hac malzemeleri ve diğer benzeri malzeme ve hizmet alım taleplerinin gerekli olan karar ve onaylarının alınması sağlanarak temin edilmesini, bunlardan hac ve umre hizmetleri için temin edilen ve demirbaş niteliğinde olanlarında kayıtlarının tutulmasını sağlamak gibi faaliyetleri icra etmektedir.

TEFTİŞ VE İÇ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürlük birimlerinin, vakfın il ve ilçe şubelerinin, vakfa bağlı kuruluşlar ile bunların şube, büro ve satış yerlerinin her türlü işlemleri ile kanun, tüzük, vakıf senedi, talimat, karar, genelge ve emirlerin uygulanışını denetler, faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, stratejik plan, süreç ve iş akışlarına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder, sürekli iyileştirme için birimlere rehberlik yapar ve Genel Müdürlüğe rapor sunar.