PROJE GEREKÇESİ

 • Lisans ve Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve bilimsel araştırmalarını sunabilecekleri bir platform eksikliği,
 • Akademik dünyada yer alabilecek şekilde öğrencilerin bilimsel etkinliklerde yer almasının sağlanması hususunda tecrübe eksiklikleri,

PROJENİN AMACI

 • İlim dünyasında yer alacak yeni nesillerin yetişmesine katkı vermek,
 • İslam Medeniyetinin zengin birikimi hakkında bilgi sahibi olan ve bu zengin birikimi yorumlayabilecek yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlamak,
 • Öğrencilerimizin entelektüel gelişimine katkı sağlamak, akademik etkinlikler bağlamında bilgi ve birikimlerini ölçebilecekleri ve takdim edebilecekleri etkili bir platform oluşturmak,
 • Lisansüstü öğrencilerimizin mezun olmadan önce ilmî bir faalyet tecrübesi kazanmalarına imkân sağlamak,
 • Öğrencilerimizin doğru ve sistemli bir bakış açısı kazanmalarına; düşüncelerini açık, akıcı ve etkili bir şekilde aktarmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizin organizasyon becerilerini arttırmak,
 • Türkiye Diyanet Vakfı’nın yaptığı Eğitim faaliyetlerinin kamuoyunca bilinmesini sağlamak,

PROJENİN KAPSAMI

Başta Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakültelerinde öğrenim gören TDV Burslusu öğrenciler olmak üzere tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır.

7. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Vakfımız, Ülkemizde ve İslam dünyasında ilmi araştırmalara ve İslami İlimler alanında insan kaynağı yetişmesine destek olmak ve Müslüman toplumların güncel meselelerinin tartışıldığı platformlar oluşturmak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Bu faaliyetlerden biri olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumları:

1. Sempozyum:
Tarih:26-27 Aralık 2014
Konu: “İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi”
Bölge: Bursa
Ortak Kurumlar: Uludağ Üniversitesi
Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Nijer, Fildişi Sahilleri, Afganistan, Pakistan, Tayland, Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan ve Almanya’dan toplam 16 farklı ülkeden 19 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Tebliğ sundular. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayınlanmıştır.

2. Sempozyum:
Tarih: 11-12 Aralık 2015
Konu: “İslam Dünyasında Din Hizmetleri ve Dini    Kurumlar”
Bölge: Konya
Ortak Kurumlar: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Dağıstan, Afganistan, Güney Hindistan, Bangladeş, Tayland, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, KKTC, Belçika, Fransa, Senegal, Mali ve İran’dan Toplam 19 farklı ülkeden Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz tebliğ sundular. Sunulan tebliğler kitaplaştırılarak yayınlanmıştır. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayınlanmıştır.

3. Sempozyum:
Tarih: 24-25 Mart 2017
Konu: “İslam Dünyasında Dini Akımlar ve Güncel Meseleler”
Bölge: İstanbul
Ortak Kurumlar: 29 Mayıs Üniversitesi
Kosova, Afganistan, Türkiye, Gana, Hindistan, Fransa, Almanya, Bosna Hersek, Tayland, Bangladeş, Pakistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan toplam 13 farklı ülkeden 19 genç akademisyen katılmıştır. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayınlanmıştır.

4. Sempozyum:
Tarih: 27-28-29 Nisan 2018
Konu: “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü”
Bölge: Kayseri
Ortak Kurumlar: Erciyes Üniversitesi
Sri Lanka, Arnavutluk, Türkiye, Bosna Hersek Almanya, Kırgızistan, Hindistan ve Afganistan toplam 8 Farklı ülkeden 20 genç akademisyen adayı katılmıştır. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayınlanmıştır.

5. Sempozyum:
Tarih: 28-29 Kasım 2019
Konu: “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplumu”
Bölge: Ankara
Ortak Kurumlar: Ankara İlahiyat Fakültesi
Hindistan, Pakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Azerbaycan, Makedonya, Mali, Senegal, Kosova ve Almanya olmak üzere toplam 10 farklı ülkeden 20 farklı genç akademisyen adayı katılmıştır. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayınlanmıştır.

6. Sempozyum:
Tarih: 16-17 Aralık 2020
Konu: “İslam Dünyasında Kur’an Kültürü”
Bölge: Ankara-Online
Ortak Kurumlar: Ankara İlahiyat Fakültesi
13 farklı ülkeden 20 farklı tebliğcinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılma aşamasındadır.

2021 YILI 7. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 • İslam Dünyasında Hicret Kavramı Çerçevesinde Göç ve İltica hareketleri

Günümüzde ülkeler ve kıtalar arasında artan insan hareketliliği;

Hukuki, siyasî, iktisadî ve sosyo-kültürel boyutlarıyla önemli bir ilgi alanı hâline gelmiştir. Bu sebeple İslam kültüründen günümüzü hicret ve göç olgusunun tarihsel seyri içerisinde geçirdiği değişimlerin yanı sıra modern hayat düzeninde ne gibi etkililerinin olduğu ortaya konulmak istenmektedir. Göç ve uyum, Göç politikaları, entegrasyon ve asimilasyon bağlamında etkileri vb. konular ele alınarak güncel bir problem olarak hem ülkemizde hem de dünya da giderek bir sorun halini alan bu konuya çözüm arayışlarına yönelik çalışmaların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

BAŞVURULAR ve SEKRETERYA

sempozyum@tdv.org adresine sempozyum tebliğ özetini ve CV’lerinizi 22 Ekim tarihine kadar göndererek başvuru da bulunabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için;

Hümeyra TETİK  : 0312 416 92 89 / humeyra.tetik@tdv.org 

Abdülkadir SYLKA : 0312 416 92 46 / abdulkadir.sylka@tdv.org 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı 24 Eylül 2021
Tebliğ Özetleri İçin Son Gönderim Tarihi 22 Ekim – 3 Kasım 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 4 – 7 Kasım 2021
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih 10 Aralık 2021
Sempozyum İcrası 14-151-6 Aralık 2021
Sempozyum Yeri Pandemi şartlarının gerektirdiği koşullar doğrultusunda çevrim içi gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM KURALLARI

 • Sempozyuma, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrenciler katılabilir.
 • Sempozyuma katılacak adayların başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
 • Sempozyum tebliğ özetleri “5000” karakter (boşluk dahil) ile sınırlandırılmıştır.
 • Sempozyum dili Türkçe’dir.
 • Bildiriler bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olmalıdır.
 • Bildiri sunum süresi 15 dakika olacaktır.
 • Sempozyumun tüm giderleri, tebliğcilerin ve davetlilerin; yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacaktır. (Programın yüzyüze olması halinde)
 • Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitapçık olarak basılabilecektir. (Programın yüzyüze olması halinde)
 • Sempozyumda sunulan bildiriler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak basılabilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda kullanılamaz.

SEMPOZYUM KONU ALT BAŞLIKLARI

A  Dünya Göç Tarihi
  1 Tarihten Günümüze Göç Hareketleri ve Mülteci, Göçmen, Sığınmacı Kavramları
2 Küreselleşme Çağında İslam-Batı İlişkileri Bağlamında Göç Analizi
3 Hicret Bağlamında Avrupa’da Göç Hareketleri
4 Hicret Bağlamında Asya’da’da Göç Hareketleri
5 Hicret Bağlamında Afrika’da Göç Hareketleri
B Göçü  Tetikleyen Etmenler
  1 Göçü Tetikleyen İktisadi Etkenler ve Sonuçları
2 Göçü Tetikleyen Siyasal Etkiler ve Sonuçları
3 Göçü Tetikleyen Sosyolojik Etkenler ve Sonuçları
4 Göçü Tetikleyen Dini Etkenler ve Sonuçları
5 Göçü Tetikleyen Doğal  Nedenler ve Sonuçları
C İslam Tarihinde Hicret Kavramı ve Göç Hareketleri
  1 Kur’an ve Hadis Perspektifinden Hicret ve Göç Olgusu
2 Kur’ân’da “İhraç” Kavramı Özelinde Göç Olgusu
3 Hicret Bağlamında Göç Olgusunun Sosyolojik Yansımaları
4 Ensar ve Muhacir Kavramları Bağlamında Göç ve Kardeşlik (Ümmet Şuuru)
5 Hicret Kavramı Bağlamında Kimlik ve Göç
D Uluslararası Göç Politikaları
  1 Hicret Bağmanında Dünyadaki Diaspora Örnekleri
2 Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları
3 Uluslararası Göç Politikaları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri
4 Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkileri
5 Savaş-Göç-Uluslararası Politika ve Mültecilik
E Göç Hukukundaki Güncel Meseller
  1 Göç ve göçmen Hukukunun Dünü,Bugünü ve Geleceği
2 İnsan Hakları Bağlamında Avrupa Birliği Göç Politikaları
3 Küreselleşen Dünyada Göç Sorunları ve Türkiye’nin Bölgesel Rolü
4 İslam Tarihinde Mülteci Hukuku ve Uluslararası Mülteci Hukuku
5 Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde  Mültecilerin Hukuki Statüsü
F Göç Sosyolojisi
  1 İslami Perspektiften Göç ve Entegrasyon
2 Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim
3 Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri
4 Varoluşsal Kaygılar Bağlamında Göç
5 Zorunlu Göç – Medeni Kölelik ve Özgürlük
G Göç ve  Psikolojisi
  1 Göç ve Göçmenliğin Psikolojik Yansımaları
2 Göçmen Bireylerin Psikolojik Gereksinimleri
3 Manevi Danışmanlık Hizmetleri Bağlamında Göçmenlere Yönelik Faaliyetler
4 Göçün Savurduğu ve Topladığı Yaşamlar
5 Göç Psikolojisi Bağlamında Aile ve Çocuk
H Göç ve Eğitim
  1 Göç ve Uyum Bağlamında Eğitimin Temel İşlevi ve Mültecilerin Eğitimi
2 Göç Olgusunun Eğitim Sistemine Etkilerinin Değerlendirilmesi
3 Hicret Bağlamında Mülteci Eğitimi
4 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Göçmen Eğitim Faaliyetlerine Etkileri
5 Eğitimin Küreselleşmesi ve Beyin Göçü Sorunu ve Çözüm Önerileri